top of page
  • Foto van schrijverCircusvis

PRAKTIJK: Trends en ruimtelijke verschillen in Rotterdam

Bijgewerkt op: 5 okt. 2021

De ontwikkelingen in het corporatiebezit in Rotterdam zijn sterk vergelijkbaar met die in het corporatiebezit in Nederland als geheel. Per saldo is het beeld in Rotterdam dat er sprake is van een grote en toenemende concentratie van kwetsbare bewoners in de corporatiesector en dat de bewoners van corporatiewoningen in toenemende mate te maken hebben met overlast en onveiligheid.In opdracht van de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse corporaties Havensteder, Woonbron, Vestia, SOR en Woonstad is de veerkracht van het corporatiebezit in Rotterdam onderzocht. Hiervoor is door dezelfde onderzoekers die ook het Veerkracht-rapport hebben opgesteld nagegaan in welke mate de ontwikkelingen die in het landelijke rapport zijn geschetst zich ook in Rotterdam voordoen. Daartoe is gebruik gemaakt van de geactualiseerde gegevens die ook in het meest recente Aedes-rapport zijn gebruikt. Daarnaast is in een viertal Rotterdamse wijken nader ingegaan op de achter- gronden van de (positieve en negatieve) ontwikkelingen om meer grip te krijgen op mo- gelijke oplossingsrichtingen.


Dit onderzoek moet worden gezien als een eerste verkenning van de problematiek en oplossingsrichtingen in Rotterdam. Hierbij is – net als in het Aedes-onderzoek – het perspectief dat is gehanteerd primair dat van ‘wonen’ en de corporatiesector. Ook zijn vooral landelijke bronnen gebruikt. Het is een optie om in een nadere verdieping, breder in te steken en ook de perspectieven zorg, ondersteuning, werk en inkomen en veiligheid erbij te betrekken. Verder verdient het aanbeveling om ook lokale bronnen te gebruiken om het beeld dat is geschetst te completeren.

 

Opdrachtgever: De gezamenlijke Rotterdamse woningcorporaties & De gemeente Rotterdam.


Vraag: De Rotterdamse partijen willen weten of de uitkomsten van het landelijke onderzoek ook gelden in Rotterdam, hoe die uitkomsten zich verhouden tot de rest van Nederland en ook hoe de verschillende buurten van Rotterdam het doen ten opzichte van elkaar. Tevens willen de partijen nagaan in welke mate de aanbevelingen uit landelijke rapport, ook effectief kunnen zijn voor Rotterdam.


Werkwijze: Een verdiepeind onderzoek bestaande uit een uitgebreide kwantitatieve analyse en een kwalitatieve analyse die zicht geeft op de achtergrond bij de gesignaleerde ontwikkelingen.

 
EINDRAPPORTAGE VEERKRACHT ROTTERDAM
.pdf
Download PDF • 15.66MB

323 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page